banner_homepage_SVMS.png

FAQ

FAQ sloopprojecten

Voor uitsluitend verhuur materieel / personeel zijn de projecten eisen niet van toepassing. Geldt dit ook voor projecten die op regiebasis worden uitgevoerd?

De BRL SVMS-007 hanteert de term regie niet. Als onder ‘regie' moet worden verstaan op ‘nacalculatie' dan niet, aangezien de sloopaannemer uiteindelijk een project uitvoert en niet alleen mensen en middelen ter beschikking stelt.

Bij een project kleiner dan 10 m3 komt meerwerk bij en het wordt dan 20 m3. Hoe te handelen?

In dit geval kan worden aangesloten bij het Bouwbesluit 2012, die spreek over "naar redelijke schatting”. Als het echt een ‘groot' project wordt, is er een belang om alsnog de werkvoorbereiding volgens paragraaf 4.3 te plegen.

Aard en omvang project is basis voor projectwerkplan. Hoe voorkom ik discussie over die inschatting met de certificatie-instelling?

Dat zal aan de orde zijn bij (project)beoordelingen. Bij discussies geldt het reglement van CI. Het CCvD zal de ervaringen hiermee ook evalueren.

Welke melding Bouwbesluit wordt bedoeld? Startmelding aan gemeente / Omgevingsdienst of melding die in plaats is gekomen van omgevingsvergunning?

De sloopaannemer dient te borgen dat zowel de sloopmelding alsmede de startmelding, beiden conform het Bouwbesluit 2012, zijn ingediend.

Sloopaannemer heeft eigen sorteerlijn en kan dus beter daar sorteren in plaats van aan de bron. Mag dat?

In de eerste plaats dient voldaan te worden aan de bepalingen in de Regeling Bouwbesluit. Deze scheidingsvoorschriften staan expliciet in de BRL SVMS-007 opgenomen. Afwijken van de scheidingsregels in het Bouwbesluit 2012 mag alleen op basis van een ontheffing van de gemeente. De certificatie-instelling zal beoordelen of daaraan is voldaan.

Bij sloopprojecten van > 10 m3: moet de rapportage van de eindbeoordeling asbest aanwezig zijn? En het asbestinventarisatierapport?

Op de slooplocatie dient, voor zover van toepassing, zowel de rapportage van de asbestinventarisatie als de eindbeoordeling aanwezig te zijn.

Wat wordt bedoeld met 'resultaten van oplevering' betrekken in de projectevaluatie?

Dat de resultaten van de oplevering (bijvoorbeeld de opleverpunten) betrokken worden bij de evaluatie van het project. Opleverpunten zijn zaken i.v.m. de kwaliteit of gebreken.