banner_homepage_SVMS.png

FAQ

FAQ deskundigheid personeel

Worden er in de BRL SVMS-007 eisen gesteld aan wie in het bedrijf Voorman Sloopwerken en Uitvoerder Sloopwerken moet zijn?

In de BRL SVMS-007 staat het aantal deskundigen waarover de certificaathouder binnen de bedrijfsorganisatie moet beschikken. De certificaathouder (sloopaannemer) moet zelf op projectniveau bepalen en motiveren welke deskundigheid vereist is voor de uitvoering van het desbetreffende project.
Overigens geldt wel dat de Voorman Sloopwerken en de Uitvoerder Sloopwerken deskundig dienen te zijn op het gebied van de eindtermen die door de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS) zijn gesteld aan de respectievelijke deskundigheidsniveaus. Of van gelijkwaardig niveau zijn.

Mag ook een medewerker van kantoor de cursus Uitvoerder Sloopwerken volgen?

Ja. In de BRL SVMS-007 staat het aantal deskundigen waarover de certificaathouder binnen de bedrijfsorganisatie moet beschikken. De certificaathouder (sloopaannemer) moet zelf op projectniveau bepalen en motiveren welke deskundigheid vereist is voor de uitvoering van het desbetreffende project.

Een medewerker met 25 jaar ervaring, maar geen diploma. Wat dan?

In de BRL SVMS-007 staat het aantal deskundigen waarover de certificaathouder binnen de bedrijfsorganisatie moet beschikken. De sloopaannemer mag zelf bepalen welke medewerker hij hiervoor laat kwalificeren.

Wat zijn kritische werkzaamheden waarvoor Voorman of Uitvoerder Sloopwerken op locatie aanwezig moet zijn?

In de BRL SVMS-007 staat het aantal deskundigen waarover de certificaathouder binnen de bedrijfsorganisatie moet beschikken. De certificaathouder (sloopaannemer) moet zelf op projectniveau bepalen en motiveren welke deskundigheid vereist is voor de uitvoering van het desbetreffende project.


Wordt inleenpersoneel of worden ingehuurde krachten meegerekend in de tabel voor aantal Voorman / Uitvoerder Sloopwerken?

Ja, volgens voetnoot 1 bij paragraaf 3.1.1.

Een gediplomeerde Uitvoerder Bouw. Is dit gelijk aan Uitvoerder Sloopwerken?

Deze persoon zal aan een (belangrijk) deel van de kennisvereisten voor de Uitvoerder Sloopwerken voldoen, maar voor een aantal eindtermen die specifiek betrekking hebben op slopen zal aanvullende opleiding nodig zijn.

Bij bepalen van de personele deskundigheid staat dat meegeteld moeten worden de bij de uitvoering van sloopwerk betrokken personeel. Valt een werkvoorbereider of VG functionaris daar onder?

Ja, voor zover deze betrokken is bij de uitvoering van de sloopprojecten.

Is er een geldigheidsduur aan de cursus / het diploma Voorman Sloopwerken of Uitvoerder Sloopwerken verbonden? Een VCA certificaat is bijvoorbeeld 10 jaar geldig.

Er is geen geldigheidsduur verbonden aan het diploma zoals wordt afgegeven door SVS.

Wat verstaat men onder asbestherkenning?

In de BRL SVMS-007 staan in paragraaf 3.1.1 de punten, waaruit de asbestdeskundigheid dient te bestaan, genoemd.

Asbestdeskundigheid is dit ADK, DAV (I en II) of DTA of mag dit ook eigen opleiding zijn?

In de BRL SVMS-007 staan de punten waaruit de deskundigheid dient te bestaan genoemd. De deskundigheid moet worden aangetoond door opleiding of instructie. Dat mag ook een eigen / bedrijfsinterne opleiding of instructie zijn.

Moet een Uitvoerder of Voorman Sloopwerken gedurende de hele dag op een werk aanwezig zijn?

De sloopaannemer beschrijft in het projectwerkplan de aard en mate van betrokkenheid van de deskundigen.

Gedurende de uitvoering van het sloopproject is ten minste één medewerker op de slooplocatie aanwezig die conform paragraaf 3.1.1 deskundig is op het gebied van asbest – met uitzondering van projecten waarbij het bouwwerk van na 1-1-1994 is. Andere eisen t.a.v. de slooplocatie staan in SVMS-013.