banner_homepage_SVMS.png

FAQ

FAQ algemeen

Wordt het verplicht voor opdrachtgevers om slopen die meldingsplichtig zijn ook door een SVMS gecertificeerd bedrijf uit te laten voeren?

Nee. De BRL SVMS-007 is wel een inkoopvoorwaarde voor de overheid in het kader van duurzaam inkopen en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (zie daartoe www.pianoo.nl in de criteriadocumenten voor sloop van (kantoor)gebouwen en renovatie).

Paragraaf 1.2 van SVMS-007 - Waar ligt nu de grens tussen verhuur en een project? Verhuur is regiewerk? Bijvoorbeeld verhuur aan een aannemersbedrijf voor de sloop van een badkamer?

De term regiewerk wordt in de BRL SVMS-007 niet gebruikt. De projecteisen zijn niet van toepassing indien er in een concrete situatie sprake is van uitsluitend uitleen c.q. verhuur van materieel en arbeidskrachten.

Paragraaf 4.3.3 van SVMS-007 - In de schriftelijke aanbieding / offerte dienen de in de BRL onderscheiden processtappen te worden benoemd. Hoe uitgebreid moet dit in de offerte worden omschreven?

Er kan worden volstaan met de vermelding uit welke stappen het ‘gecertificeerde sloopproces’ bestaat, namelijk: inspectie / stoffeninventarisatie, werkvoorbereiding, uitvoering, afvoer sloopmaterialen, oplevering en stoffenverantwoording. Uiteraard kan de sloopaannemer indien gewenst een meer uitgebreide toelichting opnemen.

Paragraaf 5.5.1 van SVMS-013 - Inzake laddergebruik naar de Leidraad werken op hoogte en de Ladderrichtlijn. Wat zijn dit voor een documenten?

De "ladderrichtlijn” als zodanig bestaat niet. Bedoeld wordt de Europese richtlijn "veilig werken op hoogte”. Deze Europese richtlijn is integraal overgenomen in de artikelen 7.23 tot en met 7.23d van het Arbobesluit.


De Leidraad werken op hoogte is een leidraad die is ontwikkeld om in twee schema’s via een eerste stappenplan te bekijken of het werken op een ladder is toegestaan en zodra het antwoord hierop ja is, via een tweede stappenplan om te bekijken waaraan men zich te houden heeft. Let op, bij het toepassen van deze regelgeving moet worden uitgegaan van de Arbeidshygiënische strategie.


Zie voor de Leidraad: 
http://assets.nevedi.nl/p/4379508736/Leidraad%20veilig%20werken%20op%20hoogte.pdf