banner_homepage_SVMS.png

FAQ

FAQ auditing

Stelt de BRL SVMS-007 eisen aan de interne auditor?

Er zijn geen expliciete eisen gesteld. De certificatie-instelling zal de deskundigheid van de interne auditor beoordelen.

Hoe controleert de certificatie-instelling of mijn opgave van sloopprojecten wel compleet is en ik moeilijke projecten niet meld (of mijn concurrent)?

Tijdens de bedrijfsaudit kan de CI daarnaar (boeken)onderzoek doen. Certificaathouder is gehouden om een volledig overzicht van projecten bij te houden, net als de certificaathouder ingeval er een meldingsplicht zou gelden is gehouden om de projecten ook daadwerkelijk te melden.

Welke projecten moet je melden aan de certificatieinstelling?

Er geldt geen meldingsplicht aan de CI, maar de voorwaarde dat een overzicht van projecten wordt bijgehouden en desgevraagd aan de CI verstrekt. Bij onaangekondigde projectbeoordelingen dienen de projecten onmiddellijk aan de CI bekendgemaakt te worden.

Moet ik de verhuur van personeel en middelen melden aan de CI?

Er geldt geen meldingsplicht aan de CI, maar de voorwaarde dat een overzicht van projecten wordt bijgehouden en desgevraagd aan de CI verstrekt. Indien de sloopaannemer in een concrete situatie aan een derde uitsluitend materieel en arbeidskrachten uitleent c.q. verhuurt, zijn op deze uitleen c.q. verhuur de proceseisen in hoofdstuk 4 en de eisen ter zake de afvoer van sloopmaterialen in hoofdstuk 5 van deze beoordelingsrichtlijn niet van toepassing.

Indien er in een jaar weinig projecten worden aangenomen door bijvoorbeeld de economische crisis, hoe zit het dan met de projectverdelingen en de voortzetting van het certificaat?

Indien het aantal projectbeoordelingen in een certificatiejaar niet is uitgevoerd, dienen de ontbrekende aantallen in het daarop volgende certificatiejaar alsnog te worden uitgevoerd. Deze maatregel kan slechts één keer in een certificatieperiode van drie jaar worden toegepast. Als hier niet aan kan worden voldaan, dient de CI het certificaat in te trekken.